05.09.2014.

Pieejamie pakalpojumi ģimenēm Rīgas pilsētas pašvaldībā

Rīgas domes Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” un Koncepcijas „Ģimenei draudzīga Rīga” īstenošanas ietvaros Rīgas pašvaldības ģimenes saņem šādus pakalpojumus:

1. Speciālistu asistētas vecāku atbalsta (pašpalīdzības) grupas.

Tajās tiek sniegts psihoemocionāls atbalsts un informāciju tiem vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības pirmajā klasē un programmā “Pozitīvs skolas sākums”. Tās pieejamas Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās astoņās pirmsskolas izglītības iestādēs. Programmas mērķis ir sniegt psihoemocionālu atbalstu un informāciju vecākiem, kuru bērni sāk gatavoties mācībām pirmajā klasē (5-7 gadi, vecākā un sagatavošanas grupa).

Programmas ietvaros no septembra līdz novembrim tiks īstenots 5 nodarbību cikls astoņām speciālistu asistētām vecāku atbalsta (pašpalīdzības) grupām. Nodarbības īstenos pieredzējuši psihologi.

Papildus vecāku atbalsta grupu tikšanās reizēm tiks veidota arī komunikācija ar izglītības iestādes vadību un pedagogiem, informējot visas iesaistītās puses par jauno programmu un tajā iekļautajām tēmām, kā piemēram:

–  skolas sākuma nozīme, adaptācijas periods un aktuālākās grūtības;
– akadēmiskā un psihoemocionālā gatavība skolai;

– bērna uzvedība, intelekts, temperaments;

– bērna motivācijas stratēģijas un mācīšanās metodes;

– bērnu disciplinēšanas metodes;

– laika plānošana, diennakts  un nedēļas režīms;

– krīzes un to pārvarēšanas stratēģijas;

– dažādas stresa pārvarēšanas tehnikas un nomierināšanās metodes;

– beznosacījuma mīlestība un nedalīta uzmanība;

– skolas izvēles kritēriji, kā runāt ar bērnu par skolu un skolotājiem, skolas un ģimenes sadarbība.

2. Programma “Bērna emocionālā audzināšana” ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem (2 grupas pa 15 dalībniekiem katrā), kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam (grupas ir nokomplektētas).

Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas. Nodarbību cikla ietvaros no jūlija līdz novembra beigām notiek 10 nodarbības par šādām tēmām:

1. Bērna attīstība un temperaments.

2. Kā veicināt bērna ķermeņa kontroli un pozitīva ķermeņa pašvērtējumu.

3. Ka veidot drošu piesaisti.

4. Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāzijas attīstību.

5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spēju attīstību.

6. Kā bērnā veicināt pozitīvu pašvērtējumu.

7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina emociju pašregulāciju un sirdsapziņas attīstību.

8. Kā veicināt bērna emociju pašregulāciju.

9. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas spēju attīstību.

10. Kā veicināt sociālās kompetences, empātijas un gādīguma attīstību.

Nodarbībās vecākiem tiek sniegta informācija par bērnu spēju attīstību, audzināšanas principiem un stratēģijām, kā mainīt bērna uzvedību. Šajā programmā vecāki saņem arī konkrētus ieteikumus audzināšanas problēmsituāciju risināšanai.

3. Izglītības programma pāru attiecību stiprināšanai.

Tas ir  – lekciju un nodarbību kurss „Tematiskie pāru vakari rīdziniekiem” – laulātu vai nelaulātu pāru izglītojošs, samierinošs un saliedējošs kurss, neatkarīgi no kopdzīves ilguma, dzīves filozofijas un pieredzes. Kurss ir balstīts uz ģimenes dzīves psiholoģijas un kristīgās ētikas pamatiem. Seminārs norisinās „randiņa” gaisotnē, kur katrs pāris sēž pie atsevišķa galdiņa. Katrs vakars ir ar savu īpašo noskaņu, telpas noformējumu un izmeklētu fona mūziku un vakariņām, tā, lai pāris varētu baudīt skaistu un vērtīgu vakaru kopā. Tieši patīkamā vide ir labs fons, lai runātu par jūtīgām attiecību tēmām. Tematiskais vakars notiek vienu reizi nedēļā. Katrā nodarbībā tematiskā vakara vadītāji sniedz ievadu par attiecīgo tematu un dod iespēju pārim to savstarpēji izrunāt. Vadītāji katram vakara dalībniekam dod sagatavotus testus, diskusiju jautājumus un tēzes par attiecīgo tēmu.

Programmas ietvaros 2 grupām (ar vismaz 17 laulātiem un/vai nelaulātiem pāriem katrā grupā) no septembra līdz novembra beigām tiks īstenots 8 nodarbību cikls par kopdzīvē aktuāliem jautājumiem:

  1. Laika sabalansēšana un savstarpējo vajadzību atpazīšana un cienīšana.
  2. Konfliktu risināšana un prasme strīdēties.
  3. Nedziedināto ievainojumu identificēšana un nosaukšana vārdā.
  4. Piedošanas lūgšana, saņemšana un savstarpējā izlīdzināšanās.
  5. Pagātnes emocionālais mantojums, pārņemtie ģimenes modeļi, attiecības ar vecākiem.
  6. Veselīgs fons harmoniskai dzimumdzīvei.
  7. Mīlestības un cieņas atjaunošana un nostiprināšana ikdienas attiecībās.
  8. Kopdzīves svinēšana.

4. Mediācijas konsultācijas/mediācijas sesijas.

Tās paredzētas vismaz 13 Rīgas pašvaldības ģimenēm – mediācijas programma ģimenēm krīzes situācijās, rodot pieņemamu konflikta/krīzes situācijas risinājumu visām iesaistītajām pusēm.

5. Vecāku prasmju attīstības programma „Vecāku nevardarbīgā bērnu audzināšana un agresijas mazināšana”.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Programma paredz vecāku zināšanu papildināšanu un prasmju attīstīšanu pozitīvā bērnu audzināšanā, saglabājot un attīstot drošas vides un attīstības pilnveidošanu, pilnveidojot prasmes par bērnu disciplinēšanu un efektīvu uzvedības kontroli, palīdzot saglabāt vecāku klātbūtni bērnu dzīvē un pozitīvas emocionālās attiecības, kā arī izvairīties no konfliktiem, agresīvas bērnu uzvedības ģimenē un ārpus tās. Piedāvātas programmas modelis dod pamatzināšanas un prasmes vecākiem, kā arī dod iespēju papildināt programmu ar nepieciešamo informāciju un papildus prasmēm par attiecīgajai grupai aktuāliem jautājumiem.

Programmas ietvaros 2 vecāku grupāmlīdz novembra beigām tiks īstenots 8 nodarbību cikls.

6. Grāmata „Mūsu bērns”

Visi vecāki, kuri reģistrē savus jaundzimušos kādā no Rīgas dzimtsarakstu nodaļām, saņem grāmatu “Mūsu bērns”, kurā apkopota informācija par bērna aprūpi un veselību ietekmējošiem faktoriem un to profilaksi.