25.01.2016.

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina NVO projektu finansējumu pieprasījumu iesniegšanas pirmo kārtu

Saskaņā ar Rīgas domes Labklājības departamenta 14.01.2016. iekšējiem noteikumiem Nr.DL-16-1-nts „Kārtība, kādā tiek izskatīti pieprasījumi un piešķirts finansējums no kārtējā gada budžeta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”” tiek izsludināta Finansējumu pieprasījumu iesniegšanas pirmā kārta.

Pirmais finansējuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš ir 15.marts plkst.16.00!

Finansējuma pieprasījumi jāiesniedz Rīgas Labklājības departamentā, Baznīcas ielā 19/23 3.stāva sekretariātā. Finansējuma pieprasījumi jāsagatavo saskaņā ar iekšējo noteikumu nosacījumiem.

Papildu informācija pieejama pie Sociālo pakalpojumu sektora pilngadīgām personām galvenā speciālista Edgara Kainaiža pa tālruni 67105169 vai e-pastu: Edgars.Kainaizis@riga.lv

Informācija par projektu pieteikumiem lasāma arī Rīgas domes Labklājības deaprtamenta mājas lapā www.ld.riga.lv


RĪGAS DOMES LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTS
Reģistrācijas Nr.LV90000055224, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105151,
fakss 67105199, e-pasts: dl@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
2016. gada 14. janvārī NR. DL – 16 – 1 – nts

I. Vispārīgie jautājumi
1.Kārtība nosaka, kā Labklājības departamentā (turpmāk tekstā – Departaments) tiek pieņemti un izskatīti pieprasījumi par finansiālās palīdzības nepieciešamību (turpmāk tekstā – Finansējuma pieprasījums) un piešķirts finansējums no apstiprinātās kārtējā gada budžeta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”.
2.Paziņojums par Finansējuma pieprasījumu iesniegšanas kārtību tiek publicēts portālā www.ld.riga.lv

II. Finansēšanas mērķis
3.Finansēšanas mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju (turpmāk tekstā – NVO) pakalpojumus (pasākumus) sociālajos, veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos un veicināt sociālo, veselības aprūpes un nodarbinātības pakalpojumu pieejamību Rīgā.
4.Pakalpojuma (pasākuma) labuma saņēmēji ir Rīgas pilsētas iedzīvotāji.
5.Finansējums netiek paredzēts pakalpojumiem (pasākumiem), kuriem ir piešķirts cits finansējums no kārtējā gada pašvaldības budžeta līdzekļiem vai citiem valsts vai pašvaldību finanšu avotiem, vai kuru mērķis ir popularizēt sniegtos pakalpojumus un/vai piesaistīt jaunus klientus.

III. Finansējuma pieprasījuma iesniegšana
6.Finansējums tiek piešķirts atbilstoši noteiktajām Prioritātēm un nosacījumiem NVO aktivitāšu īstenošanai (1.pielikums).
7.Ja NVO ir reģistrēta mazāk par vienu gadu, Finansējuma pieprasījums netiek izskatīts.
8.Finansējuma pieprasījums tiek izskatīts, ja pretendents Departamentā iesniedz:
8.1.Finansējuma pieprasījuma veidlapu (2.pielikums);
8.2.Pakalpojuma (pasākuma) tāmi (3.pielikums);
8.3.Citus šo noteikumu 1.pielikuma 3.punktā norādītos dokumentus.
9.Finansējuma pieprasījums tiek izskatīts, ja pretendents iesniedzis Departamentā šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus līdz attiecīgajā kārtā šo noteikumu 31.punktā noteiktajam datumam.
10.Pretendentam ir tiesības iesniegt vairākus Finansējuma pieprasījumus, nepārsniedzot šo noteikumu 1.pielikuma 2.punktā noteikto finansējumu.
11.Ja vairāki pretendenti iesniedz Finansējuma pieprasījumu vienam pakalpojumam (pasākumam), atbalstīts var tikt tikai viena pretendenta Finansējuma pieprasījums.
12.Finansējuma pieprasījums iesniedzams:
12.1.papīra formā 2 eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija) latviešu valodā, datorsalikumā Departamenta 3.stāva sekretariātā Rīgā, Baznīcas ielā 19/23,
12.2.elektroniski (tikai Finansējuma pieprasījuma (2.pielikums) un Tāmes (3.pielikums) veidlapas), nosūtot tās uz Departamenta oficiālo e-pasta adresi: dl@riga.lv ;
12.3.Finansējuma pieprasījums (papīra formā un elektroniski) iesniedzami līdz šo noteikumu 31.punktā noteiktā datuma plkst.16.00. Ja minētais datums iekrīt sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, tad Finansējuma pieprasījums iesniedzams nākamajā darba dienā līdz plkst.16:00.

IV. Finansējuma pieprasījuma vērtēšanas kritēriji
13.Finansējuma pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 3.punktā noteiktajam vērtē Departamenta Sociālā vai Veselības pārvalde, aizpildot Kvalitātes kritēriju pārbaudes lapu (4.pielikums) un iesniedz Finanšu nodaļā apkopošanai.
14.Finanšu nodaļa izvērtē finanšu kritērijus un aizpilda Finanšu kritēriju pārbaudes lapu (5.pielikums).
15.Gadījumā, ja kritēriju izvērtēšanai informācija nav pietiekama, Departamenta speciālisti var pieprasīt no pretendenta papildu informāciju.
16.Finansējuma pieprasījumā paredzētais pakalpojums (pasākums) jāplāno ne ātrāk par 30 dienām pēc attiecīgās kārtas 15.datuma. Šī prasība neattiecas uz Finansējuma pieprasījumiem, kas iesniegti uz 4.kārtu un papildu kārtu (ja tiek noteikta atbilstoši 32.punktam).
17.Pretendenta pieteikums var tikt noraidīts bez tālākas vērtēšanas, ja pretendents nav izpildījis saistības vai Departamentam radušies materiālie zaudējumi jebkura ar Departamentu noslēgtā līguma ietvaros iepriekšējo trīs gadu laikā.

V. Finansējuma pieprasījuma izvērtēšanas komisija un kārtība
18.Lēmumu par NVO finansēšanu pieņem Departamenta Izvērtēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) pēc Finansējuma pieprasījuma izvērtēšanas Departamenta attiecīgajās struktūrvienībās.
19.Komisija tiek izveidota ar Sociālo jautājumu komitejas lēmumu un sastāv no Departamenta direktora, diviem Sociālās pārvaldes, diviem Veselības pārvaldes un viena Finanšu nodaļas darbinieka. Komisijas sastāvā var tikt iekļauts/i Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas nozīmēts/i deputāts/i.
20.Komisijas priekšsēdētājs ir Departamenta direktors, kurš vada Komisijas darbu. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisiju vada priekšsēdētāja vietnieks.
21.Komisija pieņem lēmumu 10 darbdienu laikā no šo noteikumu 31.punktā noteiktā datuma attiecīgajā kārtā. 20 darbdienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas pretendents tiek rakstiski informēts par pieņemto lēmumu.
22.Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs nepieciešamības gadījumā var sasaukt ārkārtas Komisijas sēdi.
23.Komisijai ir tiesības vērtēt iesniegtā Finansējuma pieprasījuma Pakalpojuma (pasākuma) tāmes izmaksas un noteikt tā finanšu apmēru.
24.Ja Komisija lemj piešķirt mazāku finansējumu nekā pieprasīts, pretendents iesniedz informāciju par iespēju sniegt pakalpojumu norādot precizēto pakalpojuma apmēru, izejot no piešķirtā finansējuma, par ko atkārtoti lemj Komisija.
25.Komisija var pieņemt lēmumu neatbalstīt Finansējuma pieprasījumu, ja tas atbilst citu Rīgas pašvaldības iestāžu izsludināto konkursu mērķiem vai ir atbilstošs citu Rīgas domes struktūrvienību kompetencei un darbības uzdevumiem.
26.Ja kādā no Kvalitātes kritēriju pārbaudes lapā (4.pielikums) norādītajiem kritērijiem uz attiecīgo kārtu iesniegtajam finansējuma pieprasījumam vērtējums ir 0 punkti, vai arī kopējais punktu skaits ir 4 vai mazāks, attiecīgais finansējuma pieprasījums netiek atbalstīts.
27.Lēmumu Komisija pieņem balsojot ar balsu vairākumu. Vienādu balsu gadījumā noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā četri Komisijas locekļi.
28.Komisijas sēdes protokolē Finanšu nodaļas darbinieks, kas nav Komisijas loceklis. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un visi klātesošie Komisijas locekļi, kā arī protokolētājs.
29.Par Finansējumu pieprasījumu izvērtēšanas rezultātiem Komisijas sēdē informē Departamenta Veselības pārvaldes vai Sociālās pārvaldes darbinieks.
30.Pretendentus par Komisijas lēmumu rakstiski informē Finanšu nodaļas darbinieks – protokolists.

VI. Finansējuma piešķiršanas kārtība
31.Finansējums tiek piešķirts četrās kārtās. Komisijā tiek izskatīti Finansējuma pieprasījumi, kas iesniegti līdz 15.martam, līdz 15.jūnijam, līdz 15.septembrim un līdz 15.novembrim.
32.Ja pēdējā kārtā netiek apgūts viss finansējums, Komisijai ir tiesības noteikt papildu kārtu un iesniegšanas termiņu. Ja finansējums ir apgūts ātrāk, turpmākās kārtas netiek izsludinātas.
33.Samaksa par Pakalpojumu (pasākumu) tiek veikta pēc Pakalpojuma (pasākuma) īstenošanas) un iesniegto attaisnojuma dokumentu izvērtēšanas Departamentā.
34.Komisija var noteikt avansa maksājumu līdz EUR 1 500, ja pasākums notiek decembrī.
35.Pakalpojuma (pasākuma) īstenošanas gaitā piešķirtā kopējā finansējuma ietvaros ir pieļaujama tāmes izdevumu pozīciju korekcija, ja tas būtiski neietekmē Pakalpojuma (pasākuma) gala rezultātu. Tāmes izdevumu pozīciju korekcija ir pieļaujama 10% apmērā no Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtā finansējuma apmēra.
36.Ja 35.punktā Pakalpojuma (pasākuma) tāmes pozīciju korekcija ir lielāka par 10% no Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirtā finansējuma apmēra, tad lēmumu par tāmes pozīciju korekciju pieņem Komisija.

VII. Noslēguma jautājumi
37.Ar šo iekšējo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Departamenta 2015.gada 12.februāra iekšējos noteikumus Nr.DL-15-4-nts „Kārtība, kādā tiek izskatīti pieprasījumi un piešķirts finansējums no kārtējā gada budžeta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām””.

1.pielikums PRIORITĀTES UN NOSACĪJUMI NVO AKTIVITĀŠU ĪSTENOŠANAI 2016. GADAM

2.pielikums FINANSĒJUMA PIEPRASĪJUMA VEIDLAPA

3.pielikums FINANŠU KRITĒRIJU PĀRBAUDES LAPA

4.pielikums KVALITĀTES KRITĒRIJU PĀRBAUDES LAPA

5.pielikums PAKALPOJUMA (PASĀKUMA) TĀME

6.pielikums APLIECINĀJUMS

Foto: www.biteslide.com