03.06.2015.

Aicinām vecākus aizpildīt anketu par mobingu pirmsskolas izglītības iestādēs

Izglītības iestādēs ļoti aktuāla problēma ir mobings (emocionāla un fiziska vardarbība) audzēkņu vidū, turklāt satraucošas mobinga izpausmes vērojamas jau pirmsskolas vecuma bērnu vidū.

Rīgas domes Labklājības departaments plāno izstrādāt programmu 3-7 gadu vecuma bērnu sociālo prasmju attīstīšanai, lai vecāku sapulču ietvaros par mobingu izglītotu bērnu vecākus un mazinātu bērnu savstarpējās vardarbības risku.

Lai par šo tēmu iegūtu pēc iespējas vairāk vecāku viedokļu, Rīgas domes Labklājības departaments lūdz vecākus, kuriem ir bērni vecumā no 3-7 gadiem, atbildēt uz 3 jautājumiem.

Anketu iespējams aizpildīt internetā: www.veseligsridzinieks.lv/aptauja-par-mobingu


Bērnu emocionālā un fiziskā drošība izglītības iestādēs ir viena no aktuālākajām tēmām, kas skar it visas izglītības procesā iesaistītās puses – vecākus, kuri savu bērnu uz lielāko dienas daļu atstāj izglītības iestāžu personāla gādībā un pedagogus, kuru atbildība saistās ne tikai ar mācību vielas apguvi, bet ar efektīvu sadarbību ar vecākiem, atbildīgajām institūcijām un citām iesaistītajām pusēm. Bērnam viss izglītības ieguves process nozīmē nepieciešamību spēt un prast adaptēties skolas vidē – sākot no savstarpējām attiecībām ģimenes lokā, kas vistiešākajā veidā izpaužas arī skolas vidē; no sadarbības ar pedagogiem un dažādiem iekšējās kārtības noteikumiem, līdz savstarpējai komunikācijai un sadarbībai arī pašu bērnu vidū.

Šajā procesā bērniem jāspēj pārvarēt plašu emociju virkni un ne katrs spēj tikt ar tām galā un tās adekvāti pārvarēt. Tādēļ skolas vidē viena no izplatītākajām problēmām kļuvis no angļu valodas aizgūtais termins „mobings” jeb emocionālā un fiziskā vardarbība.

Satraucoša tendence, ko novēro vecāki un pedagogi, ir mobinga izpausmes jau pirmsskolas vecumā – sišana, grūšana, apsaukāšanās, izstumšana un citas mobinga izpausmes ir tēma, kam jau tuvākajā laikā jāpievērš pastiprināta uzmanība un jāmeklē risinājumi.

Rīgas domes Labklājības departaments plāno izstrādāt programmu 3-7 gadu vecuma bērnu sociālo prasmju attīstīšanai, lai vecāku sapulču ietvaros par mobingu izglītotu bērnu vecākus un mazinātu bērnu savstarpējās vardarbības risku. Programmā plānots iekļaut tādas tēmas, kā mobinga izpausmes pirmsskolas vecumā; mobinga iemesli un iespējamās sekas; mobinga novēršanas iespējas; vecāku loma problēmas risinājumā; bērna vērtību orientācijas un atbildības sajūtas veidošana un citas tēmas.