19.04.2015.

Rīgas domes Labklājības departmamenta darbība atkarības profilakses jomā

Ikdienā atkarības profilakses jomā Rīgas pilsētā ar speciālistiem, bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm strādā arī Rīgas domas Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas speciālisti. Labklājības departamenta uzdevums šajā jomā ir sniegt informāciju un īstenot pašakumus atkarības profilaksē un veselības veicināšanā, kā arī veidot sabiedrisko domu pret atkarības vielu lietošanu Rīgas pilsētā.

Veselības pārvaldes speciālisti savā darbā ir atbildīgi par dažādām atkarības profilakses īstenošanas aktivitātēm, kas paredzētas gan jauniešiem, gan viņu vecākiem un speciālistiem:

 • Izglītojošas diskusijas un diskusiju cikli bērniem un jauniešiem;
 • Atkarības profilakses programmu grupu nodarbības bērniem un jauniešiem;
 • Atkarības profilakses izglītības programmu semināri speciālistiem darbam ar bērniem un jauniešiem;
 • Izglītojošas lekcijas un programmas vecākiem;
 • Informācijas nodrošināšana par atkarību un tās profilaksi;
 • Projekti un sabiedriski pasākumi;
 • Iespēja saņemt informatīvos materiālus.

 Nodaļas speciālistu kontaktinformācija pieejama Šeit.

Speciālisti ikdienā sadarbojas  ar Rīgas skolām, tiekoties ar jauniešiem un atbildot uz viņu jautājumiem par atkarību, atkarību izraisošām vielām, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem, kuri vienmēr izriet no šīs tēmas:

 • kā pasargāt sevi un savus draugus;
 • kā palīdzēt saviem draugiem, ģimenes locekļiem;
 • kā efektīvāk risināt konfliktus;
 • kā pilnveidot savas saskarsmes prasmes;
 • kā apzināties, ko patiesībā vēlos un kas ir svarīgs, bet kas nav.

Tāpat savā ikdienas darbā daudz tiekamies ar dažādiem speciālistiem (sociālajiem pedagogiem vai darbiniekiem, psihologiem, policistiem, mediķiem, pedagogiem, utt.), papildinot viņu zināšanas un prasmes par jauniešiem un atkarību izraisošām vielām, cenšos sniegt atbildi uz jautājumu “Kādēļ jaunieši izvēlas apreibinošās vielas nevis, piemēram, mācīties”.

Mēs piedāvājam dažādas lekcijas un darbnīcas (Workshop) vecākiem, sniedzot tiem informāciju par jauniešu attīstību, apreibinošo vielu lomu tajā un vecāku ietekmi, kontroles robežām, iespējām pieaugot bērnu vecumam.


PAPILDU INFORMĀCIJA

Rīgas domes Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļa (turpmāk – Nodaļa), informē un izglīto Rīgas iedzīvotājus par atkarības profilaksi un veselības veicināšanu, veidojot sabiedrisko domu pret atkarības vielu lietošanu, strādājot ar bērniem, jauniešiem, speciālistiem un sabiedrību kopumā.

Pēc Nodaļas apkopotajiem datiem, 2010. gadā Rīgas skolās novadītas 637 diskusijas, kurās piedalījušies 10 337 bērni un jaunieši. Diskusiju tēmas ir par atkarību, alkohola lietošanas risku un kaitējumu, smēķēšanu, narkotiku un dažādu augu maisījumu ietekmi uz veselību un attiecībām, kā arī jauno tehnoloģiju pārmērīgas lietošanas sekām.

No 1.- 5. klasei pieprasītākā diskusiju tēma ir par jauno tehnoloģiju pārmērīgas lietošanas sekām, savukārt 6. – 8. klašu skolēniem aktuāla bijusi gan smēķēšanas, gan alkohola kaitējuma tēma. Vidusskolas klasēs aktuāli ir jautājumi par marihuānu, tās ietekmi ne tikai uz veselību, bet arī uz attiecībām.

Rīgas skolēniem tika noorganizētas arī 34 psihosociālās korekcijas grupas ar 326 dalībniekiem. Katrai grupai ir novadītas vidēji 10 nodarbības 2 līdz 3 mēnešu periodā. .Grupu nodarbības ir paredzētas bērniem un jauniešiem, kuriem ir paaugstināts risks uzsākt vielu lietošanu, vai kuri smēķē, pārmērīgi aizraujas ar datoru vai ir agresīva uzvedība.

Katram grupas veidam ir sava programma un nodarbību skaits, jo jaunieši mācās ar aktīvu un radošu vingrinājumu palīdzību un diskutē par paveikto, pieredzēto.

Nodaļa organizē un piedalās dažādos pasākumos, kas vērsti gan uz bērniem un jauniešiem, gan speciālistiem, gan sabiedrību kopumā.

Lai uzzinātu vairāk par nodaļas darbu un / vai sadarbības iespējām, lūdzam sazināties ar nodaļas darbiniekiem.

Izglītojošie diskusiju cikli un lekcijas bērniem un jauniešiem:

 • Alkohola lietošanas risks un kaitējums jauniešu periodā, iespējas sevi pasargāt no alkohola lietošanas uzsākšanas un sekām.
 • Smēķēšanu izraisošie faktori jauniešu vidū, iespējas neuzsākt vai pārtraukt smēķēšanu,
 • Narkotiku ietekme uz jauniešu personību un veselību, attiecībām ar apkārtējiem,
 • Dažādu augu izcelsmju maisījumu izmantošana apreibināšanās nolūkos: spice, vīraki, utt. un to ietekme uz cilvēka psiholoģisko labsajūtu, uzvedību skolā un ģimenē,
 • Jauno tehnoloģiju pārmērīgas lietošanas sekas, kontroles un paškontroles iespējas, datora un citu jauno tehnoloģiju lietošanas robežas, lai nenodarītu pāri sev un apkārtējiem,
 • Atkarība, tās veidošanās jauniešu periodā un esot jau pieaugušiem, galvenās atšķirības un sevis pasargāšanas iespējas.

Diskusiju saturs un ilgums tiek piemērots bērnu un jauniešu informētības līmenim, psiholoģiskajai un sociālajai attīstībai.

Uzvedības izmaiņu programmas jauniešiem:

 • „Agresijas intervence bērniem un jauniešiem” paredzēta bērniem un jauniešiem, kuri ikdienā regulāri nokļūst konfliktsituācijās ar apkārtējiem savas agresīvās uzvedības dēļ, vai norobežojas no vienaudžiem, jo tie izvairās no bērnu agresijas un nespējas kontrolēt savu uzvedību. Programmas mērķis ir palīdzēt apgūt prasmes, kas palīdzētu sekmīgāk iekļauties vienaudžu grupā, nepielietojot agresīvu uzvedību un neuzsākot vielu lietošanu, kas vairāk pastiprina agresīvu uzvedību.
 • Programma „Pasmēķēju un pietiek!” ir jauniešiem, kuri jau ir uzsākuši smēķēšanu un vēlas to pārtraukt vai saprast tās nozīmi un ietekmi savā ikdienā. Programmas mērķis ir palīdzēt pārtraukt smēķēšanu un nostiprināt nesmēķējošu uzvedību.
 • Programma „Sociāli emocionālo dzīves prasmju attīstīšana” iekļauj informāciju par sociāli emocionālo dzīves prasmju nozīmi kopējā cilvēka attīstībā.

Visas programmas ietver grupu nodarbību ciklu, kas tiek vadīts vietās, kurās jaunieši mācās vai pavada brīvo laiku. Programmas tiek piedāvātas klašu kolektīviem, ja kāda programmās aprakstītā problēma ir aktuāla visai vai lielai daļai klases, gan arī skolēniem no dažādām klasēm, veidojot vienu grupu.

Izglītojošie pasākumi pieaugušajiem:

Speciālistiem, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, ir iespēja piedalīties semināros par atkarības jautājumiem, atkarības profilakses iespējām darba vietā.

Tiek piedāvāta iespēja noklausīties lekcijas par atkarības profilaksi un noorganizēt seminārus Rīgas skolās un citās iestādes, kurā kolektīvs vai daļa no kolektīva grib uzzināt vairāk par noteiktu tēmu vai par noteiktu programmu.