15.09.2014.

Pašvaldības atbalsts ģimenēm Rīgā

2012.gada 18.decembrī Rīgas domē ir apstiprināta koncepcija “Ģimenei draudzīga Rīga”, kuras īstenošanai izstrādātais rīcības plāns 2013.-2016.gadam paredz ieviest virknni pakalpojumu un atvieglojumu, kas vērsti uz ģimenēm ar bērniem, to skaitā – daudzbērnu ģimenēm (lasīt vairāk).

Aicinām iepazīties arī ar valsts nodrošinātajiem atbalsta pasākumiem daudzbērnu ģimenēm (lasīt vairāk).

Visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem piemērots 100% atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs.
Apgūstot profesionālās ievirzes programmas, pašvaldības sporta, mūzikas un mākslas skolās, atlaides 100 % no līdzdalības maksas piešķir arī tādos gadījumos, ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss vai izglītojamajam noteikta invaliditāte. Līdzfinansējums netiek prasīts no skolēniem, kas apgūst izglītības programmu sporta izglītības iestāžu mācību treniņu septītā apmācības gada grupā vai ir iekļauti sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības pilnveidošanas mācību grupā, vai ir iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā. Turklāt, pamatojoties uz izglītības iestādes koleģiālās institūcijas lēmumu un direktora rīkojumu, 100 % atlaidi atsevišķos gadījumos var piešķirt par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti (lasīt vairāk).

Saskaņā ar Rīgas domes 11.09.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.88 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” daudzbērnu ģimenēm pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi (lasīt vairāk). Pieteikums jāiesniedz Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei Rīgā, Terēzes ielā 5, LV – 1012. Visos neskaidrību gadījumos rīdzinieki var zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850, darba dienās darba laikā.

Saskaņā ar Rīgas domes 24.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.89 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušais viens no daudzbērnu ģimenes vecākiem, kura ģimenē ir trīs līdz pieci bērni līdz 18 gadu vecumam  – braukšanas maksas atvieglojums 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas.
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie abi daudzbērnu ģimenes vecāki, kuriem ir seši vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam, – braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā no biļetes cenas (lasīt vairāk). 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā bezmaksas informatīvais tālrunis 80001919.

Informācijas avots: Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapa, portāls daudzbērnu ģimenēm www.godagimene.lv

Foto: www.galleryhip.com