08.01.2015.

Rīgas domes Labklājības departmamenta darbība atkarības profilakses jomā

Rīgas domes Labklājības departamenta speciālisti ikdienā sadarbojas  ar Rīgas skolām, tiekoties ar jauniešiem un atbildot uz viņu jautājumiem par atkarību, atkarību izraisošām vielām, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem, kuri vienmēr izriet no šīs tēmas:

 • kā pasargāt sevi un savus draugus;
 • kā palīdzēt saviem draugiem, ģimenes locekļiem;
 • kā efektīvāk risināt konfliktus;
 • kā pilnveidot savas saskarsmes prasmes;
 • kā apzināties, ko patiesībā vēlos un kas ir svarīgs, bet kas nav.

Tāpat savā ikdienas darbā daudz tiekamies ar dažādiem speciālistiem (sociālie pedagogi vai darbinieki, pishologi, policisti, mediķi, pedagogi, utt.), papildinot viņu zināšanas un prasmes par jauniešiem un atkarību izraisošām vielām, cenšos sniegt atbildi uz jautājumu “Kādēļ jaunieši izvēlas apreibinošās vielas nevis, piemēram, mācīties”.

Mēs piedāvājam dažādas lekcijas un darbnīcas (Workshop) vecākiem, sniedzot tiem informāciju par jauniešu attīstību, apreibinošo vielu lomu tajā un vecāku ietekmi, kontroles robežām, iespējām pieaugot bērnu vecumam.

Sākot ar šo gadu savu darbību paplašinam no atkarības profilakses uz Sabiedrības veselības veicināšanu. tas nozīmē, ka nākotnē šajā mājas lapā informāciju varēs atrast ne tikai par atkarības profilakses pasākumiem, bet gan arī par citām sabiedrības veselības jomām: ģimenes veselība, garīgā veselība, utt.

Nodaļa strādā šādos virzienos:

 • Izglītojošas diskusijas un diskusiju cikli bērniem un jauniešiem;
 • Atkarības profilakses programmu grupu nodarbības bērniem un jauniešiem;
 • Atkarības profilakses izglītības programmu semināri speciālistiem darbam ar bērniem un jauniešiem;
 • Izglītojošas lekcijas un programmas vecākiem;
 • Informācijas nodrošināšana par atkarību un tās profilaksi;
 • Projekti un sabiedriski pasākumi.

  Nodaļas speciālistu kontaktinformācija pieejama Šeit.

Kā mūs atrast?

Rīgas domes Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas piedāvājums

Rīgas domes Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļa (turpmāk – Nodaļa), informē un izglīto Rīgas iedzīvotājus par atkarības profilaksi un veselības veicināšanu, veidojot sabiedrisko domu pret atkarības vielu lietošanu, strādājot ar bērniem, jauniešiem, speciālistiem un sabiedrību kopumā.

Pēc Nodaļas apkopotajiem datiem, 2010. gadā Rīgas skolās novadītas 637 diskusijas, kurās piedalījušies 10 337 bērni un jaunieši. Diskusiju tēmas ir par atkarību, alkohola lietošanas risku un kaitējumu, smēķēšanu, narkotiku un dažādu augu maisījumu ietekmi uz veselību un attiecībām, kā arī jauno tehnoloģiju pārmērīgas lietošanas sekām.

No 1.- 5. klasei pieprasītākā diskusiju tēma ir par jauno tehnoloģiju pārmērīgas lietošanas sekām, savukārt 6. – 8. klašu skolēniem aktuāla bijusi gan smēķēšanas, gan alkohola kaitējuma tēma. Vidusskolas klasēs aktuāli ir jautājumi par marihuānu, tās ietekmi ne tikai uz veselību, bet arī uz attiecībām.

Rīgas skolēniem tika noorganizētas arī 34 psihosociālās korekcijas grupas ar 326 dalībniekiem. Katrai grupai ir novadītas vidēji 10 nodarbības 2 līdz 3 mēnešu periodā. .Grupu nodarbības ir paredzētas bērniem un jauniešiem, kuriem ir paaugstināts risks uzsākt vielu lietošanu, vai kuri smēķē, pārmērīgi aizraujas ar datoru vai ir agresīva uzvedība.

Katram grupas veidam ir sava programma un nodarbību skaits, jo jaunieši mācās ar aktīvu un radošu vingrinājumu palīdzību un diskutē par paveikto, pieredzēto.

Nodaļa organizē un piedalās dažādos pasākumos, kas vērsti gan uz bērniem un jauniešiem, gan speciālistiem, gan sabiedrību kopumā.

 Lai uzzinātu vairāk par nodaļas darbu un / vai sadarbības iespējām, lūdzam sazināties ar nodaļas darbiniekiem.

Izglītojošie diskusiju cikli un lekcijas bērniem un jauniešiem:

 • Alkohola lietošanas risks un kaitējums jauniešu periodā, iespējas sevi pasargāt no alkohola lietošanas uzsākšanas un sekām.
 • Smēķēšanu izraisošie faktori jauniešu vidū, iespējas neuzsākt vai pārtraukt smēķēšanu,
 • Narkotiku ietekme uz jauniešu personību un veselību, attiecībām ar apkārtējiem,
 • Dažādu augu izcelsmju maisījumu izmantošana apreibināšanās nolūkos: spice, vīraki, utt. un to ietekme uz cilvēka psiholoģisko labsajūtu, uzvedību skolā un ģimenē,
 • Jauno tehnoloģiju pārmērīgas lietošanas sekas, kontroles un paškontroles iespējas, datora un citu jauno tehnoloģiju lietošanas robežas, lai nenodarītu pāri sev un apkārtējiem,
 • Atkarība, tās veidošanās jauniešu periodā un esot jau pieaugušiem, galvenās atšķirības un sevis pasargāšanas iespējas.

Diskusiju saturs un ilgums tiek piemērots bērnu un jauniešu informētības līmenim, psiholoģiskajai un sociālajai attīstībai.

Uzvedības izmaiņu programmas jauniešiem:

 • „Dusmu pārvaldīšanas programma” paredzēta bērniem un jauniešiem, kuri ikdienā regulāri nokļūst konfliktsituācijās ar apkārtējiem savas agresīvās uzvedības dēļ, vai norobežojas no vienaudžiem, jo tie izvairās no bērnu agresijas un nespējas kontrolēt savu uzvedību. Programmas mērķis ir palīdzēt apgūt prasmes, kas palīdzētu sekmīgāk iekļauties vienaudžu grupā, nepielietojot agresīvu uzvedību un neuzsākot vielu lietošanu, kas vairāk pastiprina agresīvu uzvedību.
 • Programma „Riska grupas bērniem” paredzēta skolēnu grupai, kuri ir pakļauti riskam uzsākt apreibinošo vielu lietošanu vai ir uzsākuši eksperimentēšanu. Programmas mērķis veicināt izpratni un attīstīt prasmes veidot attiecības ar saviem vienaudžiem un pārvaldīt savu uzvedību, emocijas bez apreibinošo vielu lietošanas.
 • Programma „Pasmēķēju un pietiek!” ir jauniešiem, kuri jau ir uzsākuši smēķēšanu un vēlas to pārtraukt vai saprast tās nozīmi un ietekmi savā ikdienā. Programmas mērķis ir palīdzēt pārtraukt smēķēšanu un nostiprināt nesmēķējošu uzvedību.
 • Programma „Paspēlēju un pietiek!” ir jauniešiem, kuriem ikdienā ir grūtības sadalīt savu laiku starp mācībām, brīvo laiku un laiku pie datora, kā rezultātā visvairāk laika tiek pavadīts pie datora un pasliktinājušas sekmes skolā, attiecības ar skolas biedriem un ģimenes locekļiem.

Visas programmas ietver grupu nodarbību ciklu (12 – 16 nodarbības), kuras tiek vadītas vietās, kurās jaunieši mācās vai pavada brīvo laiku. Programmas tiek piedāvātas klašu kolektīviem, ja kāda programmās aprakstītā problēma ir aktuāla visai vai lielai daļai klases, gan arī skolēniem no dažādām klasēm, veidojot vienu grupu.

Izglītojošie pasākumi pieaugušajiem:

Speciālistiem, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, ir iespēja piedalīties semināros par atkarības jautājumiem, atkarības profilakses iespējām darba vietā. Skatīt semināri speciālistiem.

Tiek piedāvāta iespēja noklausīties lekcijas par atkarības profilaksi un noorganizēt seminārus Rīgas skolās un citās iestādes, kurā kolektīvs vai daļa no kolektīva grib uzzināt vairāk par noteiktu tēmu vai par noteiktu programmu. Vairāk skatīt semināri un lekcijas speciālistiem.

Nodaļas speciālisti vada lekcijas un diskusijas par atkarības profilakses iespējām un ģimenes nozīmi vecākiem Rīgas skolās. Skatīt vairāk programmas vecākiem. 

Diskusijas, programmas un izglītojošos pasākumus vada speciālisti – psihologi, pedagogi, sociālie darbinieki. Informācijas nodrošināšana par atkarību un tās profilaksi:

 •  Iespēja saņemt literatūru par atkarību un tās profilaksi mācību vai darba vajadzībām uz laiku līdz divām nedēļām,
 •  Iespēja uzdot sev interesējošu jautājumu speciālistam par atkarībām un palīdzību sadaļā Jautājumi un atbildes. Rīgas iedzīvotājiem piedāvātie pasākumi ir bez maksas.

Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga,

LV-1010,

2. stāvs, 213. kabinets.