02.07.2019.

Projekta partneri tiekas projekta noslēguma sanāksmē Turku

Ir īstenotas visas Centrālā Baltijas jūras reģiona projektā “Vairāk iespēju!” (PVS ID 3684; “MUCH MORE” CB 694) plānotās aktivitātes, kuru mērķis ir uzlabot sociālās iemaņas un darba prasmes vidēja gadagājuma vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē, kā arī sniegt zināšanas un pieredzi speciālistiem par to, kā motivēt klientus būt veseliem un sociāli aktīviem.

Laika posmā no 2018. gada maija līdz 2019. gada 31. martam  notikušas 38 mākslas terapijas nodarbības, 32 veselīga un ekonomiska uztura nodarbības un 40 sporta aktivitāšu nodarbības. Projekta īstenošanas vietās – sociālās rehabilitācijas centros (SRC) Nova Vita un Ratnieki  kopumā iesaistīti 71 vīrieši ar alkohola atkarību pagātnē ar mērķi uzlabot viņu dzīves kvalitāti un  veselību, sniegt jaunas iespējas integrācijai sabiedrībā un mazināt nevienlīdzību.

Projekta noslēguma sanāksmē Turku pilsētā Somijā  2019. gada 21. un 22. maijā piedalījās trīspadsmit dalībnieki no trīs projektā iesaistītajām valstīm – Latvijas (Rīgas), Somijas (Turku) un Zviedrijas (Jēveles). Noslēguma seminārā tika prezentēta animācijas īsfilma, kura tika izveidota projekta gaitā ar mērķi to izmantot tiem speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu, lai informētu par izaicinājumiem un grūtībām  darbā ar atkarības slimību.

Sanāksmē visi partneri prezentēja projekta rezultātus, kas apstiprināja, ka projekta rezultatīvie rādītāji ir sasniegti un pat ievērojami pārsniegti. Īstenojot projektu ir bijis jāsaskaras ar vairākiem izaicinājumiem – klientu neizpratni par izvēlēto metožu lietderību, grupu dalībnieku biežo mainību, neprasmi klausīties un aktīvi iesaistīties. Jurijs Kapustins (biedrība “Integrācija sabiedrībai”) atzina, ka sākotnēji bijis skeptisks, vai šādas jaunas pieejas un nodarbību veidi būtu nepieciešami un efektīvi. Taču novērotais projekta īstenošanas laikā ļāvis secināt, ka izvēlētās metodes un zināšanas, ko sniedz projekts ir patiešām noderīgas sociālās rehabilitācijas klientiem un labi iekļaujas kopējā centra programmā. Viņš uzsvēra, ka meklēs iespējas īstenot pilotēto programmu arī turpmāk pēc projekta beigām.  Arī SRC “Nova Vita” pārstāves apliecināja, ka projekta aktivitātes sekmē klientu sociālās rehabilitācijas procesu.

Visu projekta partneru sniegtā informācija parādīja, ka katrā valstī ir atšķirīga pieeja atkarīgu klientu motivēšanā un rehabilitācijā, ir dažādas pieejas kopēja mērķa sasniegšanai. Būtiski, ka ir īstenoti izvirzītie mērķi –  klienti saņēmuši sociālo atbalstu un ieguvuši jaunas prasmes, kā arī pārrobežu sadarbības un pieredzes apmaiņas rezultātā, apliecināts, ka Rīgas pieredze ir labās prakses piemērs tam, kā notiek cilvēku, kuri cieš no alkohola atkarības, rehabilitācija.