07.05.2024.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Dāniju

Īstenojot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” apstiprināto projektu “Integrēti pakalpojumi sociālā riska jauniešiem Ziemeļvalstīs”  (PVM ID APS1376; turpmāk – Projekts) septiņi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta darbinieki un Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra pārstāvis laika periodā no 08.04.2024. līdz 11.04.2024. devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kopenhāgenas, Frederiksbergas un Horsensas pašvaldībām Dānijā.

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija iegūt jaunas zināšanas, pieejas un apmainīties ar pieredzi par Dānijas pašvaldību un nevalstisko organizāciju sniegto atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem vecuma posmā no 13 līdz 24 gadiem, apvienojot veselības un sociālos jautājumus integrētos pakalpojumos, kā arī pielietojot kopienas darba, t.sk. izvērtēšanas instrumentus.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības delegācijai pieredzes apmaiņas brauciena laikā bija iespēja iepazīties ar Dānijas Veselīgo pašvaldību tīkla (turpmāk  – Tīkls) pārstāvjiem un iegūt informāciju par šī Tīkla darbības principiem un sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem. Kā informēja Dānijas Veselīgo pilsētu pārstāvis, tad vadošais mērķis un izaicinājums Tīkla ietvaros ir – sociālā vienlīdzība un veselība, kā arī tas atbalsta sabiedrības veselības iniciatīvas pašvaldībās un veicina viegli saprotamu zināšanu pārnesi no pētniecības uz praksi, sniedzot iespēju apmainīties ar labo praksi starp pašvaldībām. Būtiski uzsvērt, ka dalība Tīklā nosaka, ka nepieciešama pašvaldības vadības politiskā apņemšanās un aizstāvība sabiedrības veselības politikas īstenošanai savā pašvaldībā. Tīklā ir vairākas darba grupas, kurās iekļauti pārstāvji no dažādām nozarēm, veicinot “veselība visās politikās” principu.

Apmeklējot Dānijas pilsētu Frederiksbergu, tika iepazīts pašvaldībā īstenotais “Place Standard Tool” un kā piemērs demonstrēts kopā ar jauniešiem izpētīts un ieviests fizisko aktivitāti veicinošs projekts – sporta laukums jauniešiem. Jāmin, ka šāds “Place Standard Tool” ieviests dažādos Dānijas pašvaldību projektos un tas ir veiksmīgs instruments, lai izpētītu pašvaldības iedzīvotāju vajadzības un mērķtiecīgi plānotu intervences. Šis instruments veicina arī sadarbību starp dažādu nozaru speciālistiem, kā, piemēram, tas bija Dānijas pilsēta Fredriksbergā, kur savstarpēji sadarbojās izglītības iestāde, sabiedrības veselības speciālisti un pilsētas plānotāji.

Pieredzes apmaiņas braucienā delegācijai bija iespēja iepazīties ar garīgās veselības centru Kopenhāgenā un tā sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem. Garīgās veselības centra klientiem pieejams plašs pakalpojumu klāsts un tiek piemeklēta atbilstošā terapija aktuālajai problēmai vai situācijai. Pieejama terapija gan grupās, gan individuālas sesijas ar psihologu. Iedzīvotājiem, kuriem ir arī sociāla rakstura problēmas pieejams attālinātas konsultācijas. Šis pakalpojums Kopenhāgenas iedzīvotājiem tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Apmeklējot Dānijas pilsētu Horsensu, delegācija tika iepazīstināta ar Horsensas sociālo un sabiedrības veselības politiku. Kā norādīja Horsensas pašvaldības pārstāvji, tad “Jaunās bērnu un jauniešu politikas mērķis ir nodrošināt saskaņotību, kopskatu un vienotu virzību tam, kā strādā un sadarbojas ar bērniem un jauniešiem Horsensā. Jo īpaši ir svarīgi, lai būtu saikne starp to, ko  dara  visu bērnu un jauniešu labā, un to, ko dara bērnu un jauniešu labā, kuriem nepieciešams īpašs atbalsts”. Horsensas pārstāvji iepazīstināja ar Apkaimju centra darbības principiem un atbalsta grupām, kas tiek nodoršinātas šajā pašvaldībā. Apkaimju centrā atbalsta grupas darbojas pārsvarā uz brīvprātīgo darbinieku principa. Tāpat delegācija tika iepazīstināta ar Horsensas pašvaldības izstrādāto “sērošanas politiku”, kurā tiek izglītoti speciālisti metodikai darbā ar bērniem un jauniešiem, kuri zaudējuši tuvinieku.

Pieredzes apmaiņas vizītē apmeklētajās Dānijas pašvaldībās Rīgas valstspilsētas pašvaldības pārstāvji ir ieguvuši jaunus labās prakses piemērus un sadarbības kontaktus, kas ilgtermiņā veicinās iespēju veidot jaunus sadarbības projektus.

Informāciju sagatavoja: Laura van Rosuma, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta Projektu koordinācijas nodaļas galvenā speciāliste – eksperte, tālr. 67037114